Mắt đỏ là bệnh gì? Các điều trị như thế nào?

Mắt đỏ là bệnh gì? Các điều trị như thế nào?